Thứ nhất, người Khởi TẠO tạo ra sự thay đổi tích cực
(sản phẩm, dịch vụ) mà họ muốn đưa đến cho khách hàng lý tưởng.

Thứ hai, người Khởi TẠO kết nối với khách hàng lý tưởng đang tìm kiếm sự thay đổi tích cực đó bằng cách giáo dục khách hàng lý tưởng về sự thay đổi tích cực này.

Thứ ba, người Khởi TẠO giúp khách hàng lý tưởng tạo ra sự thay đổi tích cực.

Bạn đã sẵn sàng Khởi TẠO?