“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.”

Nếu tôi đã nhìn xa hơn người khác, đó là bằng cách đứng trên vai những người khổng lồ
– Isaac Newton –

Những người thành công và những quốc gia thành công để lại trên con đường họ đi những bài học để chúng ta có thể học hỏi và áp dụng cho bản thân. Đây là bài học LỚN NHẤT tôi học được từ đảo quốc Singapore và tôi muốn chia sẻ với bạn.