Thực hành… Thực hành… Thực hành… thôi chưa đủ.

Bạn phải thực hành CÓ CHỦ ĐÍCH trong ít nhất 30 ngày liên tục. Và nếu có thể, hãy thực hành CÓ CHỦ ĐÍCH trong 01 năm.

Tôi sẽ viết kỹ hơn về thực hành CÓ CHỦ ĐÍCH trong post tiếp theo.