Nói thì dễ, làm mới khó.

Học thì dễ, ứng dụng những điều mình học để tạo ra điều gì đó hữu dụng thì khó.

Phản ứng thì dễ, tự vấn thì khó.

Giải trí thì dễ, rèn luyện bản thân thì khó.

Tuân lệnh, phục tùng, làm theo công thức có sẵn thì dễ. Khởi tạo, sáng tạo, kiến tạo thì khó.

Đi theo đường mòn thì dễ. Tạo ra con đường để người khác đi theo thì khó.

Bột phát thì dễ, kiên trì thì khó.

Nhận công trạng thì dễ, nhận trách nhiệm thì khó.

Hét vào tai người khác thì dễ, lắng nghe để thấu cảm thì khó.

Tầm vóc của một con người không nằm ở những trải nghiệm dễ dàng, thoải mái và an toàn. Tầm vóc của một con người nằm ở bản lĩnh và sự kiên trì làm những việc khó khăn nhưng đem lại giá trị tích cực và lâu bền cho bản thân và cộng đồng.

Hãy đừng hài lòng với sự dễ dàng. Hãy tạo thử thách cho bản thân.

Hãy đừng ỷ lại nguồn lực sẵn có. Hãy chủ động tạo ra nguồn lực mới.

Hãy đừng kêu ca. Hãy thay đổi.

Hãy đừng chỉ biết tiêu dùng. Hãy khởi tạo.

Khó…. https://nguoikhoitao.com/

Khó…. https://tienganhtongluc.com/