Video về Growth Mindset: https://victoriaquynhgiang.com/2-tu-duy-quyet-dinh-su-phat-trien-cua-ban/

Video 5 CÁCH ĐƠN GIẢN TẠO ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ MỖI NGÀY: https://victoriaquynhgiang.com/5-cach-tao-dong-luc/

Keep learning!