Tạo ra những con người có TÂM, TẦM, TÀI.

Tạo ra những con người có khả năng làm chủ (LEAD) với những phẩm chất sau:

  1. Love (Tình yêu thương)
  2. Empathy (Lòng thấu cảm)
  3. Authenticity (Lòng chân thật)
  4. Desire & Dream (Khát vọng & Ước mơ)

Trong thời đại robot hóa, trí tuệ nhân tạo, chúng ta cần thêm những NGƯỜI LÀM CHỦ cuộc đời, NGƯỜI Khởi TẠO chứ không cần thêm những con ốc vít.

Let’s LEAD!