Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…

….

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn