Gửi đến những người thầy trong tháng mà người Việt ta vinh danh những người thầy đang ngày đêm đau đáu về sự nghiệp trồng người để phát triển những người LÃNH ĐẠO và KHỞI TẠO cho đất nước Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai.


Người thầy ở đây không chỉ là giáo viên hay giảng viên ở trường học mà là các bậc cha mẹ, những người lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân văn qua hành động, những anh hùng không tên đang lặng thầm cống hiến vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.