Khả năng giao tiếp tự tin, lưu loát và hiệu quả bằng tiếng Việt để kết nối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhìn vào thực tại cách học tiếng Việt ở Việt Nam, tôi hơi băn khoăn và tự hỏi: Phải chăng chúng ta đang học sai tiếng Việt?

Khả năng giao tiếp tự tin, lưu loát và hiệu quả bằng tiếng Anh để kết nối với thế giới bằng cách tiếp cận những tri thức mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất, tham gia những cộng đồng mà bạn muốn. Để có được kỹ năng tiếng Anh, hãy LEAD – Learn English As a Doer (Học tiếng Anh như Người Hành động)!

Chương trình weLEAD là cách mà bạn sẽ LEAD – Learn English As a Doer. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tôi HÀNH ĐỘNG!