Chúng ta là sản phẩm của những thói quen. Chúng có thể giúp chúng ta phát triển để trở thành người lãnh đạo bản thân hoặc chúng cũng có thể biến ta trở thành nạn nhân của cuộc đời mình.

Để tạo lập thói quen của người lãnh đạo bản thân, ta cần thực hiện 03 bước sau:

1. Tạo lập mục tiêu SMART cho thói quen đó, trong đó Specfic: cụ thể, Measurable: đo đếm được, Applicable: có thể áp dụng được, Role-modelable: có thể bắt chước được, Time-bound: có thời hạn hoàn thành

2. Tạo lập thời gian, không gian (hệ thống) cho thói quen đó được thực thi hàng ngày trong vòng ít nhất 60 ngày liên tục

3. Xác định 2-3 tính từ/danh từ/động từ mà con người có thói quen này cần sở hữu. Hãy nhắc nhở bản thân và hành động theo ít nhất 01 trong những tính từ/danh từ/động từ mỗi ngày trong ít nhất 60 ngày liên tục

Chúc bạn thành công với việc tạo lập thói quen của người lãnh đạo cuộc đời.

Nếu bạn cần sự hỗ trợ để tạo lập thói quen học tiếng Anh giúp bạn giao tiếp tự tin trong 12-18 tháng nữa,  hãy trở thành Học viên của weLEAD Beginner để tôi có thể hỗ trợ bạn trực tiếp.

Hạn đăng ký: ngày 07 tháng 09 năm 2020.