Tự tin (Confidence) không phải tự nhiên mà có. Tự tin là sản phẩm của 3 chữ C:

  1. Courage (Lòng cam đảm)
  2. Commitment (Sự cam kết)
  3. Consistency (Lòng kiên trì)

Hoặc công thức hơn một chút thì,

Sự tự tin = Lòng can đảm + Sự cam kết + Lòng kiên trì

Hãy bắt đầu tạo lập sự tự tin cho bạn trong cuộc sống và sự nghiệp.